प्रकार

Friday, October 18, 2013

लघु-भयकथा - १

रोहन स्कूलबसमधून उतरून घरापाशी आला. दरवाजा आतून बंद केलेला नव्हता, म्हणजे मम्मी घरात होती. तो धावत आत शिरला.

"मम्मी!" त्याने हाक मारली पण मम्मीने ओ दिली नाही तशी तो धावत वरच्या मजल्यावर गेला. "मम्मी! कुठे आहेस?." त्याने पुन्हा हाक मारली. 

"इथेच आहे राजा. ये खाली ये." जिन्यापाशी उभी राहिलेली मम्मी रोहनला दिसली तसा तो खाली जायला निघाला. तेवढ्यात वरच्या मजल्यावरच्या कपाटाचा दरवाजा हळूच उघडला आणि 
.
.
.

" रोहन, जाऊ नकोस रे बाळा. मीही तिला खालच्या मजल्यावर पाहिलंय..." कपाटातून मम्मी कुजबुजली.

No comments:

marathi blogs